Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lanišće u 2024. godini

Općina Lanišće poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje koji su programski usmjereni na rad u području naznačenom u Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lanišće u 2024. godini, za prijavu na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnog područja iz Javnog natječaja.

Prihvatljivi i neprihvatljivi prijavitelji te prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi na Javni natječaj detaljno su definirani u Uputama za prijavitelje.

Udruge su skladu s Javnim natječajem mogu prijaviti programe i projekte za sljedeće prioritetno područje: Sport, čija ukupna vrijednost iznosi 2.667,00 eura. Najniži iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi u prioritetnom području Sport je 667,00 eura, a najviši iznos 2.000,00 eura.

Udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan program ili projekt u okviru prioritetnog područja Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do kraja kalendarske godine u kojoj se Javni natječaj raspisuje.

Prijave moraju biti ispunjene na računalu.

Prijave se podnose Općini Lanišće elektroničkim putem ili u papirnatom obliku, uz obveznu dokumentaciju propisanu točkom V. Javnog natječaja, na propisanim obrascima koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Lanišće, www.lanisce.hr, a mogu se preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lanišće.

Prijava elektroničkim putem, u potpunosti ispunjena na računalu, sa svom skeniranom dokumentacijom propisanom točkom V. Javnog natječaja, podnosi se u pdf. formatu na službenu adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr, uz naznaku: „Javni natječaj za udruge 2024.“.

Prijava u papirnatom obliku, u potpunosti ispunjena na računalu, sa svom dokumentacijom propisanom točkom V. Javnog natječaja, podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno, putem dostavljača ili poštom preporučeno na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet, uz naznaku: „Javni natječaj za udruge 2024. – ne otvaraj“ s punim nazivom i adresom prijavitelja.

Prijave se mogu podnositi od dana 17. svibnja 2024. godine do dana 17. lipnja 2024. godine.

Valjanim prijavama smatrat će se prijave dostavljene u Jedinstveni upravni odjel Općine Lanišće do 15:00 sati dana 17. lipnja 2024. godine, odnosno putem pošte preporučeno s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom i sve druge informacije, dodatno su opisani u Uputama za prijavitelje.

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva za programe ili projekte u Proračunu Općine Lanišće za 2024. godinu, Općina Lanišće sklopit će ugovor o financiranju programa ili projekta.

Ostale informacije u vezi ovoga Javnog natječaja mogu se dobiti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lanišće, na adresi: Lanišće 2, 52420 Buzet, putem službenog telefonskog broja: +385(0)52 661 060 ili upitom upućenim na službenu adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

Zakon o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15.)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 37/21.)

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Lanišće
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za udruge u 2024.
 3. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lanišće u 2024.
 4. Upute za prijavitelje
 5. Obrazac opisa programa ili projekta
 6. Obrazac proračuna programa ili projekta
 7. Izjava o broju članova prijavitelja
 8. Izjava o ispunjenju svih obveza prema davateljima potpore u ranije provođenim programima ili projektima
 9. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 10. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta
 11. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 12. Primjer Ugovora
 13. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
 14. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content