Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, za informacije koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.; dalje u tekstu: Zakon). Navedenim Zakonom propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija te zaštita prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U MATERIJALIZIRANOM OBLIKU.
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Općina Lanišće javnost informira putem službene mrežne stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Lanišće na sljedeće moguće načine:

  • elektroničkim putem na adresu e-pošte: opcina@lanisce.hr, na predviđenom obrascu Zahtjeva,

  • poštom na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet, na predviđenom obrascu Zahtjeva,

  • osobno na adresu: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet, na predviđenom obrascu Zahtjeva u uredovno radno vrijeme Općine Lanišće,

  • telefonom na broj: +385(0)52 661 060

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca:

Službenik za informiranje u Općini Lanišće:

Lorena Žakić, pročelnica JUO
Općina Lanišće
Lanišće 2
52420 Buzet
telefon: +385(0)52 661 060
adresa e-pošte: opcina@lanisce.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Lanišće

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Lanišće:

Lorena Žakić, pročelnica JUO
Općina Lanišće
Lanišće 2
52420 Buzet
telefon: +385(0)52 661 060
adresa e-pošte: procelnik@lanisce.hr

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Lanišće

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija  (“Narodne novine", broj 12/14., 15/14., 141/22.)

Upitnik za samoprocjenu:

Godišnje izvješće:

Općina Lanišće © 2024 | Dizajn by Sedma Kuća
Park d.o.o. Buzet

Adresa: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

T: +385(0)52 662 456

E-mail: info@park.hr

Web: https://www.park.hr

Župni ured Lanišće

Naziv župe: Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Adresa: Lanišće 122, 52420 Lanišće

T: +385(0)95 921 7324

Župnik: Josip Mašina

Web: https://www.buzetskidekanat.com/

Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet, PŠ Lanišće

Adresa: Lanišće 126, 52420 Lanišće

T: +385(0)52 661 036

E-mail: ured@os-vgrzalja-buzet.skole.hr

Ravnateljica: Jadranka Bartolić Muzica

Voditelj: Željana Mrvoš

Web: https://www.os-vgrzalja-buzet.skole.hr/

Skip to content